Klasa mundurowa wojskowa (innowacja wojskowa)


Uczniowie, którzy wybrali innowację wojskową, kształceni są zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie. Innowacja ta umożliwia bliższe poznanie specyfiki pracy w wojsku oraz wzrost świadomości w tym zakresie, który zwiększy szanse młodzieży na dokonanie w przyszłości trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych.

Uczniowie innowacji wojskowej:

 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
 • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
 • uczestniczą w „szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje

Klasa mundurowa policyjna (innowacja policyjna)


Uczniowie klas policyjnych są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji policyjnej:

Uczniowie innowacji policyjnej:

 • są przygotowywani do przeciwdziałania przestępczości
 • poznają podstawowe pojęcia dotyczące kryminologii i kryminalistyki, jak również poszerzają wiadomości z zakresu prawa karnego
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury polskiej, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie wykroczeń, negocjacjach, prewencji
 • są przygotowywani do posługiwania się bronią i ćwiczą elementy musztry policyjnej
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje

Klasa mundurowa strażacka (innowacja strażacka)

Uczniowie klas strażackich zapoznani zostają z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania służby pożarniczej, przyswajają wiedzę niezbędną do organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej tj. zabezpieczania operacyjnego obiektów i terenów, środków i urządzeń gaśniczych, rozpoznawania zagrożeń, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych oraz ochrony ludności.

Uczniowie innowacji strażackiej:

 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • kształtują postawę patriotyczną
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje

VR

ZDZ 2021 zapisy